e-LearningTraining-Online.eu

e-LEARNING

e-Learning (někdy také online learning) je pojem používaný k označení stále rozšířenějšího pronikání informačních technologií do oblasti vzdělávání. Pod e-Learning spadají například nejrůznější multimediální výukové kurzy na CD-ROM či na internetu, videokonference sloužící ke zvyšování vzdělání, virtuální studium s využitím počítače, elektronická komunikace mezi studenty a učiteli a mnoho dalších nástrojů.

Mezi hlavní výhody e-learningu patří především:

 • úspora nákladů na čas lektorů
 • úspora z pronájmu místností
 • neefektivní čas spojený s cestováním studenta za tréninkem
 • úspora nákladů na přípravu a tisknutí materiálů
 • zkrácení neefektivního využití času
 • možnost určit si sám tempo výuky

Široké využití e-Learningu

Ačkoliv se může zdát, že e-Learning najde využití pouze v oblasti distančního vzdělávání jednotlivců, opak je pravdou. E-Learning například úspěšně používají mnohé firmy ke školení svých zaměstnanců. Vyplatí se to zejména, pokud jsou vaši zaměstnanci geograficky rozptýleni (typicky např. obchodní zástupci).

Výhodnější zaškolení nových zaměstnanců

E-Learning také umožňuje snížení nákladů na zapojení nových zaměstnanců do pracovního procesu (výhodné zvláště v oborech s vysokou fluktuací, což jsou často společnosti zabývající se informačními technologiemi, tedy firmy vytvářejí optimální prostředí pro eLearning). Z těchto důvodů bývají nejrůznější nástroje e-Learningu součástí mnoha větších intranetů a extranetů.

Zrychlení zvýšení produktivity zaměstnanců

Významné oblasti, kde jsou studiemi a využitím ve společnostech prokázány přínosy online vzdělávání, jsou například oblasti zlepšení obchodních výsledků prostřednictvím zpracování a nastavení měřitelných testů povinných znalostí (hard skills), především zaměstnanců, kteří přicházejí do styku se zákazníkem, což přináší profitabilitu vyšší až o 30 %. Dále optimalizací procesu vstupu zaměstnanců na pracovní pozici (řízený vstup - onboarding), což generuje až 40% úsporu vstupních nákladů a současně zvýšení produktivity až o 20 % od prvního dne. Vlastní elektronické vzdělávání obecně přináší úsporu nákladů na vzdělávání (bez ohledu na skupinu uživatelů nebo téma) až 40 %.

Návratnost investic ROI

Na této úrovni se porovnávají finanční přínosy s vynaloženými náklady. Návratnost investic (ROI) měří příjmy v porovnání s náklady potřebnými k jejich dosažení.

To lze vyjádřit jednoduchým matematickým vzorcem:

e-LearningROI = ((Celkové příjmy – Náklady)/Náklady) *100

ROI je tradičně používán v podnikovém účetnictví, kde se jednotlivé položky dají lehce určit. To však neplatí pro e-Learning.


ROI lze ovlivnit pomocí dvou aspektů, jak je zřetelně vidět z vzorce:

 • snížením nákladů
 • zvýšením příjmů.

Náklady lze i v eLearningu poměrně dobře stanovit, složitější je to však s příjmy. To však neznamená, že ROI nelze aplikovat v e-Learningu.

Právě naopak, techniky ROI mohou dobře demonstrovat výhody e-Learningu, a to jak na straně šetření nákladů, tak na straně zvýšení příjmů.

Panuje všeobecná shoda, že existují 4 hlavní oblasti, kde může e-Learning snížit náklady nebo zvýšit příjmy:

 1. snížení nákladů efektivním využíváním LMS. Zde lze dosáhnout značné úspory na administrativě (20-50 %) a výrobě obsahu (až 40 %) v porovnání se vzděláváním bez použití LMS.
   
 2. snížení nákladů převedením obsahu na e-Learning. Řada studií ukazuje, že se dá oproti standardnímu vzdělávání uspořit na cestovném a čase stráveném na cestování, na nákladech na lektory opakující výklad, na výrobě tištěných materiálů, na učebnách apod.
   
 3. zvýšení produktivity. Standardní měření produktivity představuje určení příjmů na zaměstnance. Řada studií indikuje, že produktivita se může použitím e-learning zvednout až o 10 %, je-li používáno blended-learning integrované do každodenního pracovního života.
   
 4. neměřitelné výhody. Spokojenost zákazníků, zaměstnanců apod. Tyto hodnoty lze velmi obtížně měřit a proto i kvantifikovat v ROI analýze.

Chci vytvořit ZDARMA e-Learningový systém ZDEArrow right

MENUX