e-Learning systém Training-Online.eu - Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Training-Online.eu je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností TRAINING ONLINE s.r.o., se sídlem Pod Rapidem 4, Praha 10, 10000, Czech Republic.
Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb TRAINING ONLINE s.r.o., včetně webu „www.training-online.eu“ a jeho obsahu. Obsahují několik dokumentů, především Všeobecné podmínky a Zprostředkovatelskou smlouvu. Zásady ochrany osobních údajů najdete zvlášť zde.
POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK TRAINING-ONLINE.EU (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB TRAINING ONLINE s.r.o. SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY TRAINING-ONLINE.EU. Společnost TRAINING ONLINE s.r.o. eu si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „www.training-online.eu“, společnost není povinna oznámit uživatelům aktualizaci Podmínek. Proto důrazně doporučujeme všem uživatelům, aby tuto smlouvu pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.
Upozornění: V případě jakýchkoliv rozdílů mezi anglickou a českou jazykovou verzí této smlouvy je česká verze rozhodující.

Všeobecné podmínky

Webová stránka Training-Online.eu, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.
Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi Námi (TRAINING ONLINE s.r.o.) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.
Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.
Pokud jsou Podmínky v rozporu s podmínkami uvedenými při Vaší registraci na Training-online.eu (pokud takové existují), mají tyto Podmínky přednost, pokud není uvedeno jinak v dodatečné dokumentaci dodané Oddělením pro péči o zákazníky společnosti TRAINING ONLINE s.r.o.

1. Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, produktů a/nebo služeb TRAINING ONLINE s.r.o., a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „Training-online.eu“ odkazují na společnost TRAINING ONLINE s.r.o. a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách Training-Online.eu a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakékoli služby či produktu Training-Online.eu. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.training-online.eu“ a všechny webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky Training-Online.eu“ se odkazuje na webové stránky našich uživatelů, tedy na stránky pomocí systému Training-Online.eu vytvořené. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena s TRAINING ONLINE s.r.o.

2. Nabízené služby

2.1 Zkušební období zdarma

Do úplného vyčerpání základního kreditu ve výši 30USD na vašem účtu, vám bude zdarma zpřístupněna jedna, či více služeb. Stránka a služby zůstanou přístupné i přes nulový zůstatek. V tomto případě ale dojde po vypršení časové lhůty k omezení plné funkčnosti služeb. Na registrační stránce zkušební verze se mohou objevit dodatečné podmínky zkušební verze. Jakékoliv takovéto dodatky k podmínkám jsou součástí této dohody a jsou právně zavazující.
VEŠKERÉ ÚDAJE ZADANÉ DO NAŠICH SLUŽEB A JAKÁKOLIV UZPŮSOBENÍ SLUŽEB PROVEDENÉ VÁMI NEBO PRO VÁS V PRŮBĚHU ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ ZDARMA, ZŮSTANOU NADÁLE PLNĚ PŘÍSTUPNÉ VE VAŠEM SYSTÉMU  PRO DALŠÍ VYUŽITÍ.
BEZ OHLEDU NA SEKCI 12 (Omezení odpovědnosti) a 13 (Omezení odpovědnosti za škodu), V PRŮBĚHU ZKUŠEBNÍHO 30 USD OBDOBÍ JSOU SLUŽBY POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY.

Před objednáním placených služeb se, prosíme, v průběhu zkušebního období, seznamte Uživatelskou příručkou a s prvky a funkcemi nabízených služeb.

2.2 Placené služby

Vámi zakoupené služby budou zpřístupněny v souladu s touto dohodou a příslušnými objednávkovými formuláři. Souhlasíte s tím, že dodávka služeb, jejich budoucí fungování a prvky, nezávisí na našich písemných či ústních prohlášeních týkajících se budoucí funkčnosti či prvků.
Pro využití některé z nadstandardních funkcí (např. větší kapacity, designu na míru) si můžete zakoupit jednu nebo více Placených služeb.

3. Placené služby

Pokud není stanoveno jinak, veškeré poplatky jsou účtovány v USD a EUR (v závislosti na vámi zvolené měně). Jste zodpovědní za uhrazení veškerých poplatků a souvisejících daní spojených s užíváním našich stránek a služeb prostřednictvím platné platební metody.
Veškeré poplatky se odečítají z kreditu na vašem účtu, který doplňujete částkou zakládající se na vašem svobodném rozhodnutí v souvislosti s budoucím využíváním našich služeb. Pokud dojde k vyčerpání kreditu na vašem účtu, nejste vázáni povinností si znovu služby objednat, účet zůstává nadále přístupný pro vaše využití s omezením plné funkčnosti služeb. Veškeré služby s přednastaveným opakujícím se užitím (přihlašování nebo jiné služby) budou pozastaveny do opětovného doplnění kreditu do výše nezbytné k pokrytí souvisejících poplatků.

4. Uživatelský obsah

Plně odpovídáte za obsah, který nahrajete nebo zveřejníte skrze služby našich stránek, nebo umožníte jejich sdílení s ostatními uživateli (souhrnně „uživatelský obsah“). Na stránkách nebo v rámci našich služeb nemáte oprávnění sdílet, či uveřejňovat uživatelský obsah, který jste nevytvořili nebo nemáte povolení k jeho uveřejňování. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že Training-Online.eu může, ale nemá povinnost, kontrolovat obsah stránek a smí mazat či přesouvat jakýkoliv obsah nebo uživatelský obsah bez předchozího upozornění zcela dle vlastního uvážení, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bezdůvodně, včetně uživatelského obsahu, který dle uvážení Training-Online.eu porušuje tuto dohodu, je ilegální, porušuje práva, poškozuje nebo je hrozbou pro uživatele, či ostatní. Jste plně zodpovědní za vytváření záložních kopií a přemísťování uživatelského obsahu, který uveřejníte nebo uložíte na stránce nebo poskytnete Training-Online.eu, a to na vlastní náklady.
Uveřejněním uživatelského obsahu na našich stránkách udělujete svolení k pořízení kopií dle našeho uvážení nutného pro uveřejňování a ukládání uživatelského obsahu na stránce.

5. Smlouva a zrušení smlouvy

5.1 Smlouva

Závazná smlouva je iniciována mezi Vámi a TRAINING ONLINE s.r.o. v okamžiku objednávky a je potvrzena úspěšným dokončením platby. „Úspěšné dokončení platby“ je definováno tak, že byla zaplacena celá částka, a ve správě Vašeho účtu je k dispozici faktura v sekci „Administrativa“ pod odkazem „Peněženka - Transakce“. O zrušení objednaných služeb nelze žádat.

5.2 Zrušení smlouvy

O zrušení všech služeb lze požádat kdykoli, pokud nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení nákupu služeb či jejich změnu (tj. cokoli, co má vliv na funkci vašeho projektu) musí být předložena Vámi (vlastníkem projektu) písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci projektu.

5.3 Doba trvání smlouvy

Smlouvy o nákupu doplňkových služeb se uzavírají na jeden rok. U dalších služeb, pokud není uvedeno jinak při jejich objednávce, smlouva končí ve chvíli, kdy je služba aktivována.

6. Platby, poplatky a náhrady

6.1 Platba

Služby je možné platit službou PayPal nebo kreditní kartou prostřednictvím služby PayPal.

6.2. Měna

Pokud není stanoveno jinak, veškeré poplatky jsou účtovány v USD a EUR (v závislosti na vámi zvolené měně). Jste zodpovědní za uhrazení veškerých poplatků a souvisejících daní spojených s užíváním našich stránek a služeb prostřednictvím platné platební metody.

6.3 Kreditní účet

Veškeré poplatky odečtené z vašeho Training-Online.eu kreditního účtu, který doplňujete o finanční částku založenou zcela na vašem uvážení ve vztahu k budoucímu užívání služeb. I v případě vyčerpání kreditu, kdy není možné objednávat služby, zůstává účet dostupný s omezením plné placené funkčnosti služeb. Veškeré služby s přednastaveným opakovaným použitím (přihlášky, či jiné služby) budou pozastaveny, pokud dojde k pokusu o znovupřihlášení dokud nebude doplněn kredit nutný k pokrytí příslušných poplatků a nedojde k manuální reaktivaci.

6.4. Měna kreditního účtu

V administraci systému je možno nastavit měnu peněženky. V případě přepočtu měny je využit aktuální kurs ECB. Dle Vámi nastavené měny budou poté na Vaše poplatky v rámci systému vztahovat poplatky v příslušné měně. Neneseme žádnou odpovědnost za přesnost kursových informace získané z externích zdrojů.

6.5. Daně a poplatky

Pokud není stanoveno jinak, naše poplatky nezahrnují žádné daně, poplatky, cla a podobné předepsané výměry jakékoliv povahy, včetně, ale ne výhradně zahrnující DPH, daň z prodeje, používání, či srážky z daně, předepsané místní, státní, provinční, federální, či zahraniční legislativou  (souhrnně „daně“). Jste zodpovědní za platby veškerých daní spojených s prodejem zde. Pokud jsme právně zavázáni platit, či vybírat daně vyplývající z tohoto odstavce, bude vám účtována příslušná částka k úhradě, pokud nám nepředložíte platné potvrzení o osvobození od placení daní. Pro upřesnění – jsme plně zodpovědní za daně související s našimi příjmy, majetkem a zaměstnanci.

6.6 Opakující se platby (automatické obnovení služeb)

Pokud jste aktivovali libovolné služby nebo operace, může být Vámi zakoupená služba automaticky obnovována. Frekvence obnovy může být proměnná dle Vámi nastavených termínů nebo u doplňkových služeb pevně stanovena na 1 rok.
U každého obnovení je částka stržena z Vašeho Training-Online.eu credit účtu v den obnovy.
Automatickou obnovu můžete kdykoliv zrušit v administraci Vašeho projektu.

6.7 Datum platby a Datum aktivace

Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby. Pokud jde o platbu kreditní kartou nebo přes PayPal, autorizace probíhá službou Paypal a popotvrzení, je částka okamžitě připsána k Vašemu účtu.

6.8. PayPal

PayPal je služba třetí strany, kterou Training-Online.eu využívá pro autorizaci plateb. Při autorizaci může docházet ke zpoždění, které bývá zapříčiněno zátěží služby PayPal. Neneseme žádnou odpovědnost za funkčnost a přesnost služby PayPal.

7. Používání služeb

V odstavcích 7.1 až 7.8 je definován povolený způsob používání služeb Training-Online.eu. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb. Více informací zde.

7.1 Obsah

Jako uživatel Training-Online.eu se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Training-Online.eu žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Training-Online.eu či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.

7.2 Vlastnictví obsahu

Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na Training-Online.eu stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.

7.3 Účast na akcích

Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na našich stránkách účastníte.

7.4 Narušení

Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Training-Online.eu, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Training-Online.eu.

7.5 Identita

Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

7.6 SPAM

Nebudete propagovat Váš Training-Online.eu projekt zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat naše emaily k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

7.7 Obcházení

Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli Training-Online.eu služby nebo funkce.

8. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Training-Online.eu, nebo součásti dodávané společně se stránkami Training-Online.eu, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Training-Online.eu nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Training-Online.eu nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.
Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

9. Porušení smluvních podmínek

Nedodržení podmínek stanovených v článku 7 a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení Training-online.eu a může být provedeno i bez udání důvodu.
Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platných ve Vaší zemi. Chcete-li nás informovat o jakýchkoli takových aktivitách, napište na info@training-online.eu.

10. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Training-Online.eu a může být provedeno i bez udání důvodu.

11. Omezení odpovědnosti za škodu

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.
VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ TRAINING-ONLINE.EU JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY TRAINING-ONLINE.EU JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ“. DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY TRAINING-ONLINE.EU.

11.1 Třetí strany

Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.
Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze stránky Training-Online.eu, včetně plateb a doručení služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto Training-Online.eu v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

11.2 Vyloučení záruky

Training-Online.eu, její dceřiné společnosti a její poskytovatelé licencí vám NEPOSKYTUJÍ záruku, že:

 • Služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;
 • Vaše užívání služeb a produktů bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;
 • Informace získané při používání Našich služeb a produktů budou přesné a spolehlivé;
 • Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Training-Online.eu, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.
Training-Online.eu se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel.

12. Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu výše, výslovně SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TRAINING-ONLINE.EU, JEHO POBOČKY A JEHO POSKYTOVATELÉ NENESOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCÍCH 12.1 AŽ 12.4.

12.1 Všeobecné

Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vašim přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.

Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

 • Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli informací, které se na stránkách zobrazují;
 • Jakýchkoli změn, které může Training-online.eu učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);
 • Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb;
 • Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany;
 • Vaší ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.

12.2 Jurisdikce

Omezení týkající se odpovědnosti Training-Online.eu vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 12.1 jsou platná, ať už Training-Online.eu byl nebo nebyl upozorněn na možné ztráty, nebo si jich mohl či měl být vědom. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.

12.3 Informace poskytované na stránkách Training-Online.eu

Nejsme zodpovědní ani neručíme za:

 • Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle Našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku;
 • Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na stránkách Training-Online.eu, ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a/nebo názory publikované Uživateli v rámci blogů a fóra (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a/nebo prohlášení jiného uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném Uživateli a nikoli po společnosti Training-Online.eu;
 • Kvalitu, přesnost ani vhodnost Training-Online.eu stránek, s výjimkou toho, co je požadováno zákonem. Bez ohledu na to ovšem vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom vám poskytovali služby tím nejprofesionálnějším způsobem;
 • Jakákoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku Našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či Třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení s Vaším použitím stránek Training-Online.eu.

13. Proces neustálého zdokonalování

Kvalita našich služeb a produktů je naší nejvyšší prioritou, a proto naše služby/produkty neustále zlepšujeme (Continuous Improvement Process), a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

14. Zpětná vazba

V rámci našeho závazku k neustálému zdokonalování našich služeb vítáme ve Training-Online.eu připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, pošlete e-mail na adresu support@training-online.eu.

15. Jurisdikce

Případné spory a/nebo pohledávky budou řešeny prostřednictvím kompetentních českých soudů.


Poslední úpravy 23. května 2018

 

MENUX