e-Learning Training-Online.eu - Partnerská smlouva

Partnerská zprostředkovatelská smlouva

1.Předmět plnění smlouvy

1.1. Předmětem plnění této zprostředkovatelské smlouvy je závazek zprostředkovatele vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce v budoucnu uzavřel blíže neurčený počet kontraktů na dodání služeb tvořících předmět podnikatelské činnosti Training-Online.eu.

1.2. Training-Online.eu se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za činnost uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku odměnu sjednanou v čl. 4. této smlouvy.

2.Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ je tím míněn Vy jako zprostředkovatel; „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, produktů a/nebo služeb Training-online.eu, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „Training-Online.eu“ odkazují na společnost TRAINING ONLINE s.r.o. a musejí být takto vykládána.

3. Prohlášení zprostředkovatele

Zprostředkovatel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy, není činný v oblasti zprostředkování uzavírání obchodů s produkty shodnými s produkty zastoupeného, má příslušná, platná a účinná oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud je zákon vyžaduje a nejsou mu známy jiné skutečnosti, které by bránily jeho činnosti dle této smlouvy.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Training-Online.eu je povinen poskytovat zprostředkovateli dle jeho dispozic potřebné informace a podklady, které bude vyžadovat zprostředkování příslušných kontraktů, především jakékoliv změny cen obchodovaných komodit, prodejních podmínek nebo platebních termínů, což Training-Online.eu činí prostřednictvím svých Obchodních podmínek a webových stránek.
4.2. Zprostředkovatel je povinen chránit zájmy Training-Online.eu v souvislosti se zprostředkováním Kontraktů a bez zbytečného odkladu sdělovat zájemci okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření Kontraktů. 
4.3. Zprostředkovatel se zavazuje plnit předmět této smlouvy řádně a s vynaložením odborné péče, v dobré víře dbát zájmů Training-Online.eu a jednat v souladu s jeho pověřeními a pokyny, od kterých se může odchýlit pouze je – li to v zájmu zájemce nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu. Po celou dobu trvání této smlouvy bude zprostředkovatel dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno Training-Online.eu. 
4.4. Zprostředkovatel je oprávněn použít k zařízení záležitostí i jiných osob a subjektů, avšak odpovídá za jejich činnost ve stejném rozsahu, jako by ji vykonával on sám. Bez udělení písemné plné moci není zprostředkovatel oprávněn jménem Training-Online.eu uzavírat žádné dohody, smlouvy nebo činit jiné právní úkony, které by Training-Online.eu zavazovaly.

5. Odměna a úhrada nákladů

5.1. Zprostředkovateli vzniká nárok na odměnu za činnost uvedenou v čl. 1.1. této smlouvy v případě uzavření každého kontraktu mezi Training-Online.eu a Uživatelem za podmínky alespoň částečného splnění takto sjednaného závazku Uživatelem. 
5.2. Odměna zprostředkovatele za činnost uvedenou v čl. 1.1 této smlouvy se sjednává ve výši 10 % z hodnoty Uživatelem využitých služeb v rámci Training-online.eu. Tedy jakákoli objednávka služeb Uživatelem směřující k čerpání kreditu (z částky zaplacené do peněženky aplikace Training-Online.eu) se považuje za kontrakt a zprostředkovateli náleží sjednaná odměna. Odměna se připisuje na účet zprostředkovatele vedený u Training-Online.eu.
5.3. Zájemce se zavazuje vyplatit zprostředkovateli odměnu v příslušné výši na jeho účet do 20 dnů po obdržení příkazu k platbě. Příkaz k platbě je oprávněn iniciovat pouze zprostředkovatel pomocí aplikace, do které má přístup na základě registrace.
5.4. Zprostředkovatel akceptuje, že výplata prostředků proběhne na jeho PayPal účet a akceptuje, že (i) může být stanovena minimální částka pro výběr odměny a na výplatu částky pod tímto limitem nemá zprostředkovatel žádný nárok (ii) náklady spojené s výplatou prostředků jdou k jeho tíži.

6. Přístup k účtu a používání služeb

6.1. Přístup účtu zprostředkovatele bude vytvořen společně s registrací první Training-Online.eu aplikace. Na Vámi zadanou emailovou adresu bude zaslán email s registračními údaji.
6.2. Přihlašovací jméno Vašeho zprostředkovatelského účtu je jméno Vašeho Paypal účtu, který budete využívat pro zaslání Vaší odměny z poskytnutých služeb.
6.3. Přístup k účtu zprostředkovatele je prostřednictvím www.Training-Online.eu v sekci Partnerský login.

7. Trvání a zánik závazků ze smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

8. Závěrečná ujednání

8.1. POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK TRAINING-ONLINE.EU (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB TRAINING-ONLINE.EU SOUHLASÍTE SE VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI A ZPROSTŘEDKOVATELSKOU SMLOUVOU, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY TRAINING-ONLINE.EU. Společnost TRAINING ONLINE s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „www.training-online.eu“, společnost není povinna oznámit uživatelům aktualizaci Podmínek a Smluv. Proto důrazně doporučujeme všem uživatelům, aby tuto smlouvu pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.
8.2. Závazky ustanovené touto smlouvou a z této smlouvy vyplývající se řídí českým právním řádem. "Any disputes and/or claims shall be settled by competent Czech courts".
8.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem akceptace zprostředkovatelem.
8.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
8.5. Veškeré ostatní podmínky a ustanovení jsou definovány v Obchodních podmínkách.

Poslední úprava dne 12. října 2017

MENUX